Центр детского развития Азбука +38 (094) 945 68 02
+38 (094) 945 68 02

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ (1-4 КЛАСИ)

ЗАВАНТАЖИТИ ДОГОВІР ДЛЯ ПІДПИСАННЯ

Затверджено 10.08.2022   Наказ № 45-ОД

Приватний заклад «Одеська початкова школа «Азбука», (іменований надалі Виконавець або Заклад), з однієї сторони, та Громадянини України _____________________________________________________________________(далі по тексту – Замовник: батьки / або особи, які їх замінюють), з іншої сторони, які разом далі за текстом іменуються Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали даний Договір про надання освітніх послуг (далі по тексту – Договір) про наступне:

*

1. Терміни, що використовуються у Договор

1.1. Сторони дійшли згоди про вживання у цьому Договорі, нижченаведених термінів у наступному значенні:

1.1.1. Замовник - фізична особа, що має повну фізичну дієздатність, яка самостійно буде отримувати послуги, або яка є батьком/матір’ю або законним представником дитини, яка здобуває освіту у Закладі освіти, за умови прийняття умов цього Договору.

1.1.2. Виконавець - юридична особа, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, яка надає освітню послугу Замовнику за умови прийняття умов цього Договору.

1.1.3. Договір – правочин, укладений у формі договору відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України про надання послуг умови якого встановлені Виконавцем, і який може бути укладено лише шляхом підпису.

1.1.4. Батьки – батько та/чи матір, усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, та інші законні представники дитини, яка здобуває освіту у Закладі освіти.

1.1.5. Вихованець, Одержувач – фізична особа, яка зарахована до Закладу освіти та здобуває у ньому освіту за будь-якими видами та формами здобуття освіти.

1.1.6. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.1.7. Згода суб'єкта персональних даних – добровільне волевиявлення Замовника, який надає дозвіл на обробку його персональних даних та даних Одержувача відповідно до мети обробки.

1.1.8. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.1.9. Сайт – сукупність програмних засобів, інтерфейсів та інформації, що розміщені в мережі інтернет за унікальною адресою – https://azbuka-child.od.ua , включаючи всі веб-сторінки та субдомени.

1.1.10. Аутентифікація – підтвердження Замовником особистого користування ним або Одержувачем особистим кабінетом, а також виконання контрольних заходів, що здійснюватимуться відповідно до рішення Закладу освіти.

1.1.11. Документ про загальну середню освіту  - документ про освіту - персональні дані про здобутий особою у Закладі освіти Виконавця рівень загальної середньої освіти, занесені до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки України та Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

1.1.12. Освітні послуги - комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти результатів навчання.

1.1.13. Педагогічні працівники - колектив Виконавця: директор, заступник директора Закладу освіти, вчителі, які беруть участь у провадженні освітньої діяльності.

1.1.14. Початкова освіта – форма освіти, що регламентується законодавством про освіту та передбачає отримання Замовником або Одержувачем  документа про освіту.

1.1.15. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до Закладу початкової освіти – перелік правил, затверджених Виконавцем та оприлюднених на сайті https://azbuka-child.od.ua, дотримання та виконання яких є обов’язковими для Замовника.

1.1.16. Освітня програма - єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.

ЗАВАНТАЖИТИ ДОГОВІР ДЛЯ ПІДПИСАННЯ

2. Загальні положення

2.1. Цей Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі письмового договору відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України та діє протягом терміну навчання Одержувача (або безпосередньо Замовника) у Закладі освіти.

2.2. У випадку прийняття умов даного Договору, Замовник погоджується з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю та правоздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов. Замовник також підтверджує, що не існує будь-яких обставин через які можна було б визнати такий договір нікчемним.

2.3. Всі умови Договору є обов’язковими для Сторін. Перед початком користування послугами Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та іншою інформацією оприлюдненою на сайті  https://azbuka-child.od.ua Виконавця. Якщо фізична особа не згодна з умовами Договору, то вона не може бути його Стороною та повинна утриматися від реєстрації на навчання.

*

3.  Предмет договору

3.1. Предметом цього Договору є надання Закладом освітніх послуг у сфері початкової освіти (надалі за текстом – Послуги). В рамках даного Договору протягом його дії Закладом надається одна одиниця послуг – Освітня послуга, яка визначається  визначеними Закладом навчальними планами і програмами. Режим та форма надання Освітньої послуги протягом строку дії даного Договору обирається Замовником.

3.2. Відповідно до визначених цим Договором умов Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати дитині Замовника – ПІП дитини:________________________________________________________ _____________р.н.  (далі по тексту – Одержувач) надавати освітні послуги з використанням дистанційних освітніх технологій на сайті azbuka-child.od.ua та за допомогою безкоштовних онлайн платформ в форматі онлайн навчання та забезпечити згідно затверджених освітніх програм розвиток та навчання дитини, а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцеві зазначені послуги.

3.3. Цей Договір визначає та регулює всі взаємовідносини між Закладом та Замовником.

3.4. Освітні послуги для Одержувача за цим Договором надаються Виконавцем в дистанційному форматі в режимі онлайн навчання безпосередньо за місцем проживання або тимчасового перебування Одержувача.

*

4. Порядок надання послуг

4.1. Заклад освіти має академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію та забезпечений педагогічними кадрами відповідно до робочого навчального плану, норм тижневого педагогічного навантаження в межах штатного розпису.  Фахова освіта педагогічних працівників відповідає навчальним предметам (дисциплінам), що ним викладаються. Відповідність спеціальності педагогічного працівника навчальному предмету (дисципліни) визначена його спеціальністю згідно з документом про вищу освіту або іншим документом, що підтверджує отриману кваліфікацію. Кожен працівник Закладу освіти має особисту медичну книжку та проходить обов’язкові профілактичні медичні огляди.

4.2. Заклад освіти для виконання державного стандарту освіти забезпечений площами та приміщеннями у достатній кількості для здійснення освітнього процесу та відповідає державним санітарним нормам і правилам утримання загальноосвітніх навчальних закладів. Майно Закладу освіти перебуває у користуванні на правах оренди (майнового найму). Строк дії договору оренди майна (майнового найму) укладено на строк, що відповідає строку провадження освітньої діяльності за освітніми рівнями.

4.3. Недотримання Замовником вимог Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до Закладу освіти необхідних для зарахування Одержувача (ненадання документів, одностороння відмова від договору, тощо) є підставою для прийняття Виконавцем рішення про недопущення Одержувача до освітнього процесу, відмови у зарахуванні до Закладу освіти. Внесена Замовником плата в такому випадку не повертається.

4.4. Виконавець не приймає жодних зобов'язань та не надає жодних гарантій стосовно зарахування Одержувача до Закладу освіти за умови невиконання Замовником вимог Договору та Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до Закладу освіти, навіть за умови повної оплати послуг.

4.5. Форми навчання, які пропонуються Виконавцем - дистанційна форма здобуття початкової освіти, що являє собою індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій або онлайн формі.

4.6. Для отримання та користування послугами передбаченими цим Договором, Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та пройти процедуру реєстрації на сайті azbuka-child.od.ua для проходження навчання.

Після реєстрації автоматично завантажується сторінка оплати, де в подальшому Замовник має здійснити оплату вартості навчання.

4.7. Після внесення плати за навчання Замовник має виконати вимоги Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до Закладу освіти, який передбачає подання заяви про зарахування та інші обов’язкові документи, перелік яких визначений Виконавцем та законодавством України.

4.8. Після закінчення навчального року або у разі відрахування вихованця до закінчення навчального року, протягом 30 днів з дати останнього дня навчання, Виконавець направляє Замовнику електронною поштою або будь-яким іншим способом узгодженим з Замовником, Акт приймання-передавання наданих освітніх послуг, який Замовник зобов’язаний підписати та повернути Виконавцю протягом 5 днів. 

У разі не повернення Акту у встановлений термін та за умови відсутності направленої Замовником претензії щодо якості, обсягу наданих послуг Виконавцем, послуги вважаються прийнятими в повному обсязі, а Акт узгодженим Сторонами без зауважень.

4.9. Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року «Про затвердження Положення про дистанційне навчання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за №703/23235, від 12 січня 2016 року № 8 року  «Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314, від 24 квітня 2019 року № 536 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти» Закладом освіти затверджені Правила зарахування, відрахування та переведення учнів, які оприлюднені на сайті azbuka-child.od.ua задля публічного ознайомлення з ними будь-яким учасником освітнього процесу.

*

5. Права та обов’язки Виконавця

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. Надати Одержувачу освітні послуги відповідно до цього Договору та надати Одержувачу доступ до необхідних для отримання освітньої послуги матеріалів на сайті azbuka-child.od.ua;

5.1.2. Забезпечити дотримання прав Замовника та Одержувача;

5.1.3. Інформувати Замовника та Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги;

5.1.4. Видати Одержувачу документ про освіту державного зразка за умови виконання одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня освіти;

5.1.5. Забезпечувати в установленому порядку конфіденційність відомостей, що стосуються предмету Договору, ходу його виконання та одержаних результатів;

5.1.6. Дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних» при обробці персональних даних Замовника та Одержувача;

5.1.7. Видати наказ про зарахування Одержувача до Закладу освіти в разі повного виконання Замовником вимог Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до Закладу освіти.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Призупинити або припинити надання послуг, а також повністю обмежити Замовникові та Одержувачу доступ до особистого кабінету у випадках, якщо Замовник частково або повністю не виконує умови Договору; характер або зміст використання послуг Замовником порушує чинне законодавство України, має образливий характер, порушує права і законні інтереси інших осіб або суперечить Договору;

5.2.2. Розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Замовник не виконує зобов’язання, передбачені зазначеним Договором і вимагати відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Замовником цього Договору.

5.2.3. Змінювати порядок та форму надання послуг у разі зміни законодавства України;

5.2.4. Змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення Замовнику. Обов'язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Замовника;

5.2.5. Вимагати від Замовника своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим Договором, та зупиняти надання освітньої послуги у разі несвоєчасної сплати Замовником.

 *

6. Обов’язки та права Замовника та Одержувача

6.1. Протягом усього періоду навчання відповідальність за життя та здоров’я Одержувача несе Замовник.

6.2. Витрати на організацію освітнього простору Одержувача і забезпечення участі Одержувача у проміжних контролях (у разі необхідності) та інших передбачених законодавством підсумкових атестаціях покладаються на Замовника.

6.3. Замовник зобов’язаний:

6.3.1. своєчасно вносити плату за освітню послугу та за доступ до сайту azbuka-child.od.ua в розмірах та в порядку, встановлених цим Договором та додатковими угодами до цього Договору;

6.3.2. дотримуватися умов та вимог цього Договору упродовж його терміну дії та взаємодіяти із Виконавцем в усіх напрямках виховання й навчання Одержувача;

6.3.3. у ході отримання освітніх послуг Одержувачем контролювати виконання ним законних вимог Виконавця та педагогічних працівників Виконавця;

6.3.4. не розголошувати третім особам дані доступу до особистого кабінету Одержувача на сайті azbuka-child.od.ua (логін та пароль) та контролювати не розголошення цих даних Одержувачем. Допускається передача даних доступу до особистого кабінету Одержувача тільки його батькам або особам, що їх замінюють.

6.4. Замовник має право вимагати від Виконавця:

6.4.1. надання освітньої послуги Одержувачу на рівні стандартів початкової освіти, а також відповідно до обраної форми навчання;

6.4.2. забезпечення дотримання своїх прав, а також прав Одержувача;

6.4.3. видачі Одержувачу документа про освіту державного зразка (якщо відповідно до законодавства за освітньою програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання Одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня освіти;

6.4.4. інформування Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги.

6.4.5. надання доступу до сайту azbuka-child.od.ua та отримання технічної підтримки.

6.5. Одержувач зобов’язаний:

- оволодівати знаннями;

- дотримуватись правил та вимог щодо організації надання освітньої послуги;

- бути ввічливим у спілкуванні з педагогічними працівниками, з повагою ставитись до батьків;

- гідно поводити себе, дотримуватися культури поведінки;

- не передавати свої права третім особам;

- повністю використовувати час, відведений для навчання, старанно працювати над поповненням своїх знань, систематично готуватись до уроків;

- виконувати домашні завдання і контрольні роботи по кожному навчальному предмету.

6.6. Одержувач має право:

- мати доступ до особистого кабінету та до сайту;

- на захист прав особистості і ввічливе ставлення до себе;

- на відкриту оцінку своїх знань, отримання об’єктивної оцінки з предметів;

- висловлювати педагогічним працівникам та Виконавцю свої проблеми і отримувати від них допомогу, пояснення, відповіді.

6.7. Одержувач також має інші права та обов’язки передбачені цим Договором та нормативними актами України.

*

7. Плата за надання освітніх послуг та порядок розрахунків

7.1. Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в національній валюті, при цьому Виконавець має право змінювати розмір плати за навчання, про що Виконавець сповіщає на сайті azbuka-child.od.ua не пізніше ніж за 14 днів до дати внесення відповідних змін.

7.2. Повна вартість освітньої послуги за кожен місяць навчання становить: 

7.2.1. При сплаті за місяці з вересня 2022 року до травня 2023 року включно ______грн (________________________________________________ гривень) при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця azbuka-child.od.ua

7.4. Оплата, внесена Замовником за освітні послуги, у разі одностороннього припинення Договору у зв’язку з порушеннями умов даного Договору Замовником, не повертається Виконавцем.

7.5. Оплата освітніх послуг Виконавцю, а також інших фінансових зобов’язань Замовника перед Виконавцем, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього Договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки Виконавця у будь-якому відділенні банку або за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця azbuka-child.od.ua.

7.6. Оплата здійснюється за наступними реквізитами: Приватний заклад «Одеська початкова школа «Азбука» Місцезнаходження: 65029, м.Одеса, вул..Балківська, 31.   UA84 3287 0400 0002 6007 0542 4610 1   АО КБ «Приватбанк»    ЕГРПОУ: 44204123

7.7. Щомісячну оплату за надання Послуг Замовник вносить повністю за наступний місяць до 25 (двадцять п’ятого) числа поточного місяця.

7.8. Оплата послуг є підтвердженням укладання цього Договору і являється внесеною після надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, підтвердженням чого є надання Замовнику доступу до сайту  azbuka-child.od.ua та особистого кабінету.

*

8. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього Договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України та цим Договором.

8.2. За несвоєчасну оплату освітніх послуг Виконавець має право вимагати від Замовника сплату пені в розмірі 5% несплаченої суми за кожний день прострочення.

8.3. У разі невнесення плати за надання освітньої послуги за цим Договором більше, ніж двічі протягом його дії, сторони вирішують питання про стягнення суми заборгованості та продовження навчання Одержувача шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди у переговорах, питання про стягнення заборгованості вирішується в судовому порядку у відповідності до діючого законодавства України.

8.4. У разі дострокового розірвання Договору внаслідок порушення Виконавцем договірних зобов’язань або з ініціативи Замовника, у разі відрахування Одержувача освітньої послуги кошти, що були внесені замовником як плата за надання освітньої послуги та за надання доступу до сайту  azbuka-child.od.ua, повертаються йому в обсязі оплати частини послуги, не наданої на дату розірвання Договору.

8.5. Сторони домовились, що окремого Акту прийому-передачі на підтвердження надання послуг за цим Договором не вимагається, але він може бути підписаний як то передбачено п. 4.8 цього Договору.  

*

9. Форс-мажор

9.1. При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають повному або частковому виконанню своїх зобов’язань будь-якою зі сторін за цим Договором, а саме (але не виключно): пожежі; стихійних лих; війни; епідемій, пандемій та епізоотій; заборони або обмеження діяльності зі сторони державних органів; порушення роботи цифрових каналів передачі даних або обладнання третьої сторони, яке сторони використовують для передачі даних, або інших подібних обставин, усунути дію яких не в силах сторін, терміни виконання сторонами їх зобов’язань за цим Договором переносяться відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини. Сторона, для якої через обставини непереборної сили виникла неможливість виконання своїх зобов’язань за цим Договором, повинна не пізніше 3 календарних днів з дня виникнення обставин у письмовій формі сповістити іншу сторону про настання і припинення дії таких обставин.

9.2. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися більше одного місяця, то кожна зі сторін має право припинити цей Договір, і в цьому випадку жодна зі сторін не має права вимагати від іншої сторони відшкодування збитків, завданих припиненням цього Договору.

9.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє сторону права посилатися на будь-яку з вищевказаних обставин як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання зобов’язань за цим Договором.

9.4. Якщо форс-мажорні обставини і їх наслідки продовжують діяти більш 20-ти днів, або будуть діяти більше за цей термін, Сторони в можливо короткий термін проведуть переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання Договору і досягнення відповідної домовленості. У такому випадку Сторони приймають заходи щодо проведення взаєморозрахунків.

 *

10. Розірвання договору

10.1. Строк дії Договору становить один навчальний рік з автоматичною пролонгацією на кожний наступний навчальний рік, крім випадків, коли Одержувач випускається із Закладу освіти.

10.2. Договір може бути розірваний:

10.2.1. за згодою сторін;

10.2.2. у разі неможливості виконання стороною Договору своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо освітньої послуги, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до Договору;

10.2.3. в односторонньому порядку у разі невиконання Замовником вимог Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до Закладу освіти для зарахування Одержувача; у разі відрахування із Закладу освіти Одержувача згідно із законодавством України; у випадках, передбачених Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до Закладу освіти, в тому числі здійснення Одержувачем грубих порушень дисципліни чи інших протиправних дій; при наявності в Одержувача (за результатами річного оцінювання) початкового рівня досягнень хоча б з одного предмета; у разі систематичного пропуску занять без поважних причин;

10.2.4. в односторонньому порядку за рішенням суду або в разі систематичного порушення або невиконання однією із сторін умов Договору.

10.3. Договір вважається розірваним на 5 день з моменту оповіщення (листом надісланим поштовим відправленням або електронною поштою) Стороною про намір розірвати Договір з зазначенням об’єктивних причин.

 *

11. Персональні дані

11.1. Виконавець, згідно з умовами Закону України «Про захист персональних даних» Замовник, а також Одержувач, від імені якої він виступає як суб’єкт персональних даних, дає однозначну згоду на використання та обробку усіма можливими способами уповноваженими особами Виконавця персональних даних Замовника та особи, від імені якої він діє, що надані Замовником та/або зазначені у даному Договорі, а також Одержувача.

11.2. Замовник надає свою згоду на здійснення фото-, відеозйомки участі Одержувача та/або себе, на використання фото, відеоматеріалів, із зображенням особи, від імені якої він діє та/або себе, а також створення і використання фото-, відеоматеріалів, які будуть створені в процесі відвідування занять або атестацій, будь-яким незабороненим законом способом (у будь-якій формі та обсязі) без обмеження по термінам і території використання (з правом передачі третім особам).

 *

12. Прикінцеві положення

12.1. Всі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12.2. Жодна Сторона не має права передавати будь-кому свої права та обов’язки без письмової згоди другої Сторони.

12.3. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї із Сторін до іншої.

12.4. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку та шляхом переговорів, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням відповідної суперечки в суд за відповідною юрисдикцією та територіальністю.

12.5. Недійсність окремого/окремих положень цього Договору не впливає на недійсність цього Договору в цілому.

ЗАВАНТАЖИТИ ДОГОВІР ДЛЯ ПІДПИСАННЯ

13. Адреси та реквізити сторін

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

Приватний заклад «Одеська початкова школа «Азбука»

Юридична адреса: 65029,

м.Одеса, вул..Балківська, 31

Місцезнаходження: 65089, м.Одеса, вул..Ак.Корольова, 92А

UA683052990000026001004903945

АО КБ «Приватбанк»

ЕГРПОУ: 44204123

Директор ___________Сейдаметова О.С.


                                                  М.П.ЗАМОВНИК:

Батьки (або особи, які їх замінюють): 

_____________________________________________

/прізвище, ім'я, по-батькові/

Паспорт: Серія____________ №_________________

Виданий «___» ________. ____________р.

____________________________________________

Адреса (за місцем реєстрації)

____________________________________________

Контактний телефон та електронна пошта

____________________________________________

Дата "_____"________________20___р.

Підпис _________________________

Введіть дату народження Вашої дитини

Виберіть нашу філію

Введіть номер телефону

Виберіть заняття

ПИТАННЯ

Лицензия в сфере дошкольного образования
Лицензия в сфере дошкольного образования
Запись на пробное занятие
Оплатить Правила при поступлении в центр
Мы в социальных сетях
Подписка на новости «АЗБУКИ»!