Центр детского развития Азбука +38 (094) 945 68 02
+38 (094) 945 68 02

СТАТУТ Одеської Початкової Школи "Азбука"

                                                                     «Затверджено»

Рішенням зборів засновників № 1

від 21.04.2021 р.

Приватного закладу

 «Одеська початкова школа «Азбука» 

  

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ

«ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА «АЗБУКА»

Одеса-2021

                                                    I.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватний заклад «Одеська початкова школа «Азбука» (далі – Освітній заклад) є суб’єктом освітньої діяльності, який забезпечує права громадян на здобуття початкової освіти – першого рівня повної загальної освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти.

1.2. Повне найменування Освітнього закладу:

українською мовою: ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД «ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА «АЗБУКА».

англійською мовою: PRIVATE INSTITUTION «ODESSA PRIMARY SCHOOL                       «AZBUKA»

1.3. Скорочене найменування Освітнього закладу:

українською мовою: ПЗ «ОПШ «АЗБУКА».

англійською мовою: PI «OPS «AZBUKA».

1.4. Юридична адреса Освітнього закладу: Україна, місто Одеса, вулиця Балківська, будинок 31.

Місцезнаходження закладу: 65029, м. Одеса, вулиця Балківська, будинок 31.

1.5. Засновником  Освітнього закладу є фізична особа:

Громадянка України - Сейдаметова Олександра Сергіївна, 24.12.1979  року народження, паспорт серії КК №73922, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 31.10.2001, зареєстрована  за адресою: м. Одеса,  вул..Танкерна,  будинок 4, квартира 3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб 2921212726 (далі – Засновник).

1.6. Освітній заклад є юридичною особою, що діє на підставі власного Статуту. Права і обов’язки юридичної особи Освітній заклад набуває з дня його державної реєстрації. Освітній заклад має ідентифікаційний номер, печатку і штамп встановленого зразка,  бланки з власними реквізитами. Освітній заклад має самостійний баланс, може відкривати рахунки в банківських установах України відповідно до чинного законодавства.

1.7. Освітній заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими законами України,  наказами Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

Статус Освітнього закладу як суб’єкта господарювання – прибутковий заклад освіти.

Статус Освітнього закладу залежно від засновника – приватний заклад освіти.

Організаційно-правова форма Освітнього закладу – приватна організація (установа, заклад).

Тип Освітнього закладу – школа; Освітній заклад має тип закладу першого рівня повної загальної середньої освіти, на якому провадиться освітня діяльність у порядку, встановленому законодавством. Освітній заклад реалізує освітні програми на першому рівні повної загальної середньої освіти.

Освітній заклад, заснований на власності його засновника відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та зареєстрований в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

1.8. Головною метою Освітнього закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття початкової освіти, як першого рівня повної загальної середньої освіти.

1.9. Предметом діяльності Освітнього закладу є надання освітніх послуг для одержання населенням початкової освіти першого рівня повної загальної середньої освіти..

1.10. Головними завданнями Освітнього закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на доступність здобуття початкової загальної середньої освіти;

-    виховання громадянина України;

-  виховання шанобливого ставлення до родини, повага до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-   формування і розвиток соціально–зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-    виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

-     розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-    виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров‘я учнів;

-    створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Освітній заклад має право здійснювати інші види діяльності, які не суперечать його цілям та не заборонені чинним законодавством України.

1.11. Освітній заклад самостійно приймає рішення і діє в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

1.12. Мовою освітнього процесу в Освітньому закладі визначена державна мова (українська). За заявами батьків або осіб, які їх замінюють, в Освітньому закладі можуть відкриватись класи з російською мовою освітнього процесу.  

1.13. Освітній заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

          - безпечні умови освітньої діяльності;

          - дотримання Державних стандартів освіти;

          - дотримання фінансової дисципліни;

          - дотримання договірних зобов’язань;

1.14. Навчання в Освітньому закладі  є платним. Розмір плати встановлюється рішенням Засновника. Для окремих учнів Засновник може встановлювати пільги з оплати, у тому числі – для дітей з малозабезпечених сімей та багатодітних сімей, та дітей співробітників.

1.15. Освітній заклад має право:

-  визначити форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням Засновника.  

-    визначити варіативну частину робочого навчального плану;

-  в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-   встановлювати форму для учнів;

-  здійснювати інші види діяльності, що не заборонені законодавством України і сприяють розвитку закладу та реалізації його мети.

За погодженням із Засновником:

-          встановлювати розмір плати за навчання;

-          створювати структурні підрозділи;

-          формувати штатний розпис, встановлювати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу в межах власного кошторису;

-          отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;

-          залишити у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України.

-          запрошувати на роботу спеціалістів (у тому числі закордонних) на договірних (контрактних) умовах або шляхом укладання трудових договорів, угод про співпрацю.

-          бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та  цим Статутом.

-          об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій, як в Україні так і за її межами .

-          надавати приміщення для занять гуртків, спортивних секцій з метою розвитку творчих здібностей учнів, забезпечення їх фізичного здоров’я на підставі угоди про співробітництво;

-          надавати послуги (як платні так і безкоштовні) в різних формах позаурочної зайнятості учнів, у тому числі: проведення виставок і конкурсів, концертів, екскурсій та інших соціально – культурних, благодійних, наукових та видовищних заходів, а також організація гуртків, проведення семінарів як самостійно, так і в партнерстві з іншими юридичними та фізичними особами.     

1.16. В освітньому закладі можуть створюватись та функціонувати методичні об’єднання, творчі групи, психологічна, соціологічна, логопедична, методична служби, наукові та інші об’єднання учнів, вчителів, батьків.

1.17. Навчання за екстернатною формою (екстернат), сімейною (домашньою) формою та педагогічним патронажем в Освітньому закладі організовуються відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України.

1.18. Для забезпечення індивідуальної форми здобуття освіти в Навчальному закладі можуть використовуватися технології дистанційного навчання відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого Міністерства освіти і науки України.

1.19. На період встановлення карантину, а також в інших випадках, навчання в Освітньому закладі може здійснюватися за допомогою дистанційної форми. 

1.20. Взаємовідносини Освітнього закладу з юридичними i фізичними особами визначаються угодами, що укладені мiж ними.

1.21. Наповнюваність класів не може перевищувати 15 осіб. Поділ класів на групи здійснюється за рішенням педагогічної ради з урахуванням умов роботи Освітнього закладу і пропозицій батьків або осіб, які їх замінюють.

 

 

                                          II. ЗАСНОВНИК ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

 

2.1. Засновником Освітнього закладу є фізична особа:

Громадянка України - Сейдаметова Олександра Сергіївна, 24.12.1979  року народження, паспорт серії КК №73922, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 31.10.2001, зареєстрована  за адресою: м. Одеса,  вул..Танкерна,  будинок 4, квартира 3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб 2921212726.       

    

                                          III. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Освітній процес в Освітньому закладі організовується відповідно до Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства, освітньої програми Освітнього закладу та спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами.

3.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є освітня програма, що розробляється на основі типових освітніх програм, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України або альтернативних освітніх програм, розроблених Освітнім закладом, науковими установами, фізичними чи юридичними особами та затвердженими відповідно до законодавства про освіту.

Освітня програма закладу освіти схвалюється педагогічною радою Освітнього закладу  та затверджується директором Освітнього закладу.

3.3. На основі освітньої програми Освітнім закладом складається і затверджується навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу. Освітній заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, щомісячного, щотижневого планів.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Освітнього закладу, визначаються перспективи його розвитку. Робочий навчальний план складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини.

На основі визначеного в освітній програмі Освітнього закладу навчального плану педагогічна рада складає, а директор затверджує річний навчальний план (один або декілька), в якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік).

3.4. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Освітнього закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання Статутних завдань та здобуття освіти на рівні Державних стандартів.

3.5. Освітній заклад здійснює освітній  процес за груповою та індивідуальною формами навчання.

3.6. Порядок зарахування учнів до  Освітнього закладу визначається директором Освітнього закладу і затверджується його Засновником. У разі відсутності такого порядку зарахування учнів до всіх класів Освітнього закладу здійснюється без проведення конкурсу.

3.7. Директор Освітнього закладу зобов’язаний вжити заходи до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до Освітнього закладу, цим Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

3.8. Зарахування учнів до Освітнього закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його директора після укладання договору між Освітнім закладом і фізичними або юридичними особами-замовниками (у тому числі батьками дитини або особами, що їх замінюють) та після внесення замовником оплати за певний термін навчання згідно з укладеним договором.

Для зарахування учня до Освітнього закладу батьки або особи, що їх замінюють, подають заяву, оригінал свідоцтва про народження дитини (для огляду) та його копію, медичну довідку дитини встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу). За наявністю вільних місць проводиться додатковий набір учнів протягом навчального року.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

3.9. Порядок переведення учнів Освітнього закладу до наступного класу визначається Порядком переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах міста Одеса батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

3.10. В освітньому закладі для учнів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Освітнього закладу на підставі заяви одного з батьків (або особи, що їх замінює). Режим роботи груп продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх  закладів середньої освіти та організації освітнього процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується директором Освітнього закладу.

3.11. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються Педагогічною радою Освітнього закладу у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

Навчальний рік у закладі поділяється на семестри, починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.12. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.13. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

3.14. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.15. Тривалість уроків в Освітньому закладі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин.

3.16. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою Освітнього закладу і затверджується директором Освітнього закладу.

Тижневий режим роботи Освітнього закладу затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, в Освітньому закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

3.17. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) — 20 хвилин.

3.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

3.19. В Освітньому закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні  здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень  учнів, визначеної Міністерством освіти і науки України.

Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України.

3.20. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради Освітнього закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

3.21. Оцінка за поведінку не виставляється.

3.22. Навчання у 4-х класах Освітнього закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. У разі незгоди учня (його батьків) з оцінкою, він має право звернутися до апеляційної комісії, яка створюється і діє на підставі законодавства України. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним керівником.

3.23. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили перший  ступень навчання, вимогам Державного стандарту початкової освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.

3.24. Учні початкової школи Освітнього закладу, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням Педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

3.25. Поточне та підсумкове оцінювання знань учнів та вибір їх форм, змісту та способу здійснює Освітній заклад.

3.26. Учні, які не мають результатів річного оцінювання у зв’язку із невідвідуванням закладу (не менше шести останніх місяців навчального року підряд) та за відсутності будь-яких відомостей щодо місця їх проживання чи перебування, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, визнаються такими, що вибули із закладу, та до наступного класу не переводяться згідно з рішенням педагогічної ради закладу, що оформлюється відповідним наказом директора.

3.27. За рішенням педагогічної ради за неодноразові порушення Статуту допускається відрахування учнів та переведення їх до навчального закладу за місцем їх проживання. Про можливе відрахування батьки учня (або особи, що їх замінюють) повинні бути проінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня.  

3.28. Особова справа, медична карта, результати оцінювання попередніх років учнів, яких було визнано такими, що вибули із Освітнього закладу, зберігаються у ньому відповідно до законодавства.    

3.29. Учні початкової школи Освітнього закладу, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

3.30. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні отримують свідоцтво про початкову освіту.

Зразки документів про базову загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3.31. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: Похвальний лист «За високі досягнення в навчанні», Похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів». Рішення про заохочення (відзначення) учнів приймає Педагогічна рада Освітнього закладу. Рішення про заохочення (відзначення) учнів приймаються з дотриманням принципів об’єктивності, справедливості, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.

3.32. Виховання учнів в Освітньому закладі здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи.

3.33. Цілі виховного процесу в Освітньому закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

3.34. В Освітньому закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

3.35. Примусове залучення учнів Освітнього закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

3.36. Дисципліна в Освітньому закладі забезпечується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього  процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється. Застосування методів фізичного та психічного насильства між учнями забороняється, за такі дії можуть нести відповідальність батьки дитини, яка скоїла ці дії.

 

 

                                 IV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

4.1.Учасниками освітнього  процесу в Освітньому закладі є Засновник, учні, педагогічні працівники, інші працівники Освітнього закладу, батьки учнів або особи, які їх замінюють, інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється Освітнім закладом.  

4.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства України, цим Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку Навчального закладу.

4.3. Учень – це особа, яка навчається і виховується в Освітньому закладі.

4.4. Учні Освітнього закладу мають гарантоване державою право на:

- вибір форми навчання,  факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою Освітнього закладу;

- участь у різних видах освітньої, науково-практичної діяльності, конференціях, виставках, конкурсах тощо;

- перегляд результатів оцінювання освітніх досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь у роботі органів громадського самоврядування Освітнього закладу;

- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- доступ до інформації з усіх галузей знань;

- повагу до людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.5. Учні Освітнього закладу зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом Освітнього закладу, цим Статутом;

- дотримуватися вимог законодавства України, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників Освітнього закладу відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку Освітнього закладу;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього  процесу;

- дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку Освітнього закладу;                                                 

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені законодавством України;

- повідомляти керівництво Освітнього закладу про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

4.6. Учні Освітнього закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування,  різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

4.7. За невиконання або неналежне виконання працівниками Освітнього закладу своїх обов҆ язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства України.

4.8. Педагогічними працівниками Освітнього закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою, моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.  4.9. До роботи в Освітньому  закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо роботи в Освітньому закладі встановлюється законодавством України.

4.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників здійснюється директором Освітнього закладу відповідно до законодавства України про працю, Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту» та інших законодавчих актів.

4.11. Директор Освітнього  закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Статутом.

4.12. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників визначається на підставі законодавства України директором Освітнього закладу і затверджується Засновником.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства України про працю.

4.13 . Педагогічні працівники мають право:

- самостійно обирати форми,  методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

- брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування Освітнього закладу, в заходах, пов’язаних з організацією освітньої роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації;

- навчатися у вищих освітніх закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити керівництву Освітнього закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення освітньої  роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

4.14. Педагогічні працівники Освітнього закладу зобов'язані:

- дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;

- забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України "Про освіту";

- використовувати державну мову в освітньому процесі;

- володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, які їх замінюють, керівника Освітнього закладу;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб, повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази і розпорядження директора Освітнього закладу, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію;

- повідомляти керівництво Освітнього закладу про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування). 

4.15. В Освітньому закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

4.16. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації, або систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку Освітнього закладу, не виконують посадові обов'язки, умови договору, контракту, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

4.17. Інші працівники Освітнього закладу приймаються на роботу і звільнюється директором Освітнього закладу згідно з чинним законодавством.

Їхні права, обов'язки регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Освітнього закладу.

4.18. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати форми навчання і виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до директора Освітнього закладу  і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності Освітнього закладу;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Освітнього закладу;

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування Освітнього закладу та у відповідних державних, судових органах;

- подавати директору Освітнього закладу або Департаменту освіти Одеської обласної державної адміністрації заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу, вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування).

4.19. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог цього Статуту;

- поважати честь і гідність дитини та працівників Освітнього закладу;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4.19. У разі невиконання батьками і особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством України, Освітній заклад може порушити клопотання  про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

                      

 

                                V. УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ЗАКЛАДОМ

 

5.1. Вищим органом управління Освітнім закладом є Збори засновника.

5.2. До виключної компетенції засновника відносяться такі питання:

- визначення основних напрямків діяльності  Освітнього закладу;

- затвердження Статуту (його нової редакції);

- прийняття рішень про створення, реорганізацію і ліквідацію Освітнього закладу, його філій, інших відокремлених структурних підрозділів, затвердження Положень про них;

-    фінансування діяльності Освітнього закладу;

- затвердження кошторису витрат Освітнього закладу на фінансовий рік або на здійснення довгострокових програм Освітнього закладу;

- призначення та звільнення директора Освітнього закладу;

- затвердження звіту директора про результати річної діяльності Освітнього закладу та його відокремлених та структурних підрозділів;

- затвердження організаційної структури та штатного розсипу Освітнього закладу;

- зміна розміру Статутного капіталу Освітнього закладу;

- вирішення питань про входження Освітнього закладу до асоціацій та інших об’єднань, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань Освітнього закладу;

- вирішення питань, пов’язаних з відчуженням майна та коштів Освітнього закладу, за будь-якими угодами, що не суперечать статутним цілям Освітнього закладу та законодавству України;

- контроль за витраченням коштів, визначення напрямків використання коштів Освітнього закладу для виконання перспективних планів удосконалення його діяльності;

- погодження умов оренди приміщень, споруд і обладнання.

5.3. Свої повноваження Засновник оформлює у формі рішень.

5.4. Засновник має право:

- представляти Освітній заклад в установах, підприємствах, організаціях з питань, віднесених до його компетенції;

- отримувати повну інформацію щодо всіх питань діяльності Освітнього закладу;

- в межах своєї компетенції доводити до керівництва Освітнього закладу свої пропозиції та зауваження стосовно діяльності Освітнього закладу і вимагати їх виконання;

- приймати рішення про використання коштів, отриманих Освітнім закладом від здійснення господарської діяльності;

- вимагати від директора та інших посадових осіб Освітнього закладу надання інформації і звітів про діяльність Освітнього закладу та їх особисту діяльність.

5.5. Безпосереднє керівництво освітнім процесом в Освітньому закладі покладається Засновником на директора. Директором може бути тільки громадянин України, який вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше 3 років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків . Директор призначається на посаду і звільняється з посади за рішенням Засновника. Заступники директора призначаються на посаду та звільняються з посади директором Освітнього закладу згідно із законодавством.

Директор у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується Засновнику, двічі на рік звітує перед Засновником за підсумками своєї діяльності і діяльності Освітнього закладу, виконує у межах своєї компетенції рішення, що приймаються Засновником.

5.6. Директор Освітнього закладу має право:

- діяти від імені закладу без довіреності та представляти заклад у відносинах з іншими особами;

- підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності Освітнього закладу;

- приймати рішення щодо діяльності Освітнього закладу в межах повноважень, визначених законодавством та трудовим договором;

- призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників Освітнього закладу, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

- визначати режим роботи закладу;

- ініціювати перед Засновником питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

- видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

- укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції. При цьому договори і угоди на суму більше тридцяти мінімальних заробітних плат укладаються за письмовим погодженням з Засновником.

- звертатися до Департаменту освіти та науки Одеської обласної державної адміністрації  із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації Освітнього закладу;

- приймати рішення з інших питань діяльності Освітнього закладу.

5.7. Директор Освітнього закладу зобов’язаний:

- виконувати Закон України «Про повну загальну середню освіту», Закон України "Про освіту" та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

- планувати та організовувати діяльність Освітнього закладу;

- розробляти проект кошторису та подавати його Засновнику на затвердження;

- надавати щороку Засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- організовувати фінансово-господарську діяльність Освітнього закладу в межах затвердженого кошторису;

- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Освітнього закладу;

- розробляти та погоджувати правила внутрішнього розпорядку Освітнього закладу;

- затверджувати посадові інструкції працівників Освітнього закладу;

- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

- затверджувати освітню програму Освітнього закладу;

- затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Освітньому закладі, забезпечити її створення та функціонування;

- контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

- забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

- сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в Освітньому закладі;

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників Освітнього закладу;

- створювати в Освітньому закладі безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

- організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

- звітувати щороку на загальних зборах (конференції) трудового колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку Освітнього закладу;

- виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, Засновником,  колективним договором, трудовим договором.

 При невиконанні або неналежному виконанні своїх повноважень, передбачених цим Статутом, трудовим договором та встановлених чинним законодавством України, директор Освітнього закладу несе відповідальність у встановленому порядку згідно з діючим законодавством України.

5.8. Директор має право першого підпису на всіх документах Освітнього закладу, якщо такі повноваження не будуть делеговані Засновником комерційному директору. Директор має право відкриття банківських рахунків і право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цими рахунками.

5.9. За рішенням Засновника може бути призначений комерційний директор, до компетенції якого відноситься виключно управління фінансово-господарською діяльністю Освітнього закладу, без втручання при цьому в освітній процес.

У разі призначення комерційного директора відбувається перерозподіл компетенції директора і комерційного директора, який визначається Засновником і встановлюється у відповідних посадових інструкціях. Комерційний директор призначається і звільняється з посади Засновником з дотриманням вимог законодавства України. Комерційний директор підпорядкований безпосередньо Засновнику і здійснює виконання його рішень у сфері фінансово-господарської діяльності. Комерційному директору може бути делеговано право банківського підпису і право підпису документів господарської діяльності Освітнього закладу.

5.10. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Освітнього закладу є загальні збори (конференція) колективу Освітнього закладу, які скликаються не менше одного разу на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу.

Делегати загальних зборів (конференції) Освітнього закладу з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників Освітнього закладу – зборами (конференцією) трудового колективу;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори колективу Освітнього закладу правомочні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори мають голова ради Освітнього закладу, делегати загальних зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Освітнього  закладу, Засновник.

Загальні збори (конференція) Освітнього закладу:

- обирають раду Освітнього закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- щороку заслуховують звіт директора і голови ради Освітнього закладу, оцінюють їх діяльність і за результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Навчального закладу;

- розглядають питання освітньо-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Освітнього закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення освітньо-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Освітнього закладу;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

5.11. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада Освітнього закладу. Метою діяльності ради Освітнього закладу  є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Освітнього закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Освітнім закладом;

- розширення колегіальних форм управління Освітнім закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітньо-виховного процесу.

5.11.1. Основними завданнями ради Освітнього закладу є:

- підвищення ефективності освітньо-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Освітнього закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітньо-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в Освітньому закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- сприяння неухильному виконанню положень законодавства України щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та Освітнім закладом з метою забезпечення єдності освітньо-виховного процесу.

5.11.2. До ради Освітнього закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами  Освітнього закладу.

Рішення про дострокове припинення  роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами Освітнього закладу.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

5.11.3. Рада Освітнього закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада Освітнього закладу працює за планом, що затверджується загальними зборами Освітнього закладу.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Освітнього закладу, Засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту,  доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Освітнього закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації Освітнього закладу.

5.11.4. Очолює раду Освітнього закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Освітнього закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих  та культурно-масових заходів.

5.11.5. Рада Освітнього закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів (конференції) Освітнього закладу;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Освітнього закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням цього Статуту;

- затверджує режим роботи Освітнього закладу;

- сприяє формуванню мережі класів Освітнього закладу;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на навчальний рік;

- заслуховує звіт голова ради, інформацію директора та його заступників з питань освітньо-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою  обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення  організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення доброчинних акцій;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню  та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників освітньо-виховного процесу з питань роботи Освітнього закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

5.12. При Освітньому закладі за рішенням Засновника Освітнього закладу може створюватися і діяти піклувальна рада.

5.12.1 Метою діяльності піклувальної  ради є сприяння  перспективних завдань розвитку Освітнього закладу, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Освітнього закладу з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.

5.12.2. Основними завданнями піклувальної ради є:

- аналізує та оцінює діяльність Освітнього закладу і його керівника;

- розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку Освітнього закладу та аналізує стан їх виконання;

- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законом;

- проводить моніторинг виконання кошторису Освітнього закладу і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником;

- має право звернутися до Департаменту освіти та науки Одеської обласної державної адміністрації щодо проведення позапланового інституційного аудиту Освітнього  закладу;

- може вносити Засновнику подання про заохочення директора або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;

5.12.3. Склад піклувальної ради формується Засновником у складі 3-7 осіб з представників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Освітнього закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітньо-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника Навчального закладу. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах Освітнього закладу на його місце обирається інша особа.

5.12.4. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- самоврядування;

- колегіальності  ухвалення  рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого складу.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови піклувальної ради є визначальним.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу Освітнього закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

5.12.5. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

5.12.6. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд директора Освітнього закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази Освітнього  закладу;

- залучати додаткові джерела фінансування Освітнього закладу;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Освітнього закладу;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Освітнього закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

5.13. В Освітньому закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор  Освітнього  закладу.

5.13.1 Педагогічна рада:

- схвалює стратегію розвитку Освітнього  закладу та річний план роботи;

- схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;

- схвалює положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності Освітнього закладу ;

- розглядає інші питання, віднесені чинним законодавством України та Статутом до її повноважень.

5.13.2 Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Освітнього закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітньо-виховного процесу.

5.13.3 Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

5.13.4 Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами директора Освітнього закладу та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу в Освітньому закладі.

5.14. В Освітньому закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до законодавства України.

5.15. Батьківські збори Освітнього закладу – колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори Освітнього закладу:

- обирають органи батьківського самоврядування;

- обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування;

- залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

- вносять на розгляд загальних зборів Освітнього закладу, педагогічної ради, директора та його заступників, пропозиції щодо організації освітньо-виховного процесу в класі та Освітньому закладі;

- запрошують вчителів, представників адміністрації Освітнього закладу для обговорювання стану і перспектив роботи класу, Освітнього закладу, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.                                   

VI. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА 

6.1. Матеріально-технічна база Освітнього закладу включає основні фонди (будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) та інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Освітнього закладу.

6.2. Майно Освітнього закладу належить йому на праві приватної власності або знаходиться у користуванні, або перебуває в Освітньому закладі на підставі інших цивільно-правових угод відповідно до законодавства України, Статуту Освітнього закладу.

6.3. Освітній заклад відповідно до законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Освітнього закладу проводиться лише у випадках, передбачених законодавством України. Збитки, завдані Освітньому закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства України.

6.5. Всі питання, пов’язані з розпорядженням рухомим та нерухомим майном Освітнього закладу, вирішуються виключно рішенням Засновників.

6.6. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Освітнього закладу, несе Освітній заклад. Ризик випадкової  втрати  або пошкодження майна,  що передано Освітньому закладу у користування,  розподіляється  між  власником  майна  і Освітнім закладом, згідно з законодавством

VII. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

7.1.Фінансово-господарська діяльність Освітнього закладу здійснюється на основі його кошторису.

7.2. Джерелами доходів Освітнього закладу є:

- грошові та матеріальні внески Засновника;

- плата за навчання;

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- кошти, отримані за надання додаткових платних освітніх послуг;

- кошти, отримані від здачі в суборенду приміщень, споруд, обладнання;

- кредити банків;

- благодійні внески та пожертвування юридичних і фізичних осіб, що мають цільовий характер, в грошовій та натуральній формі;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

Майно та кошти Освітнього закладу не можуть бути предметом застави.

Для здійснення статутних повноважень Освітній заклад може використовувати можливості комерційних банків, підприємств, організацій, добродійних фондів, асоціацій тощо.

7.3. Прибуток Освітнього закладу утворюється із надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Чистий прибуток, одержаний після проведення розрахунків та сплати обов’язкових платежів, залишається у повному розпорядженні Освітнього закладу,  який відповідно до установчих документів визначає напрями його використання, в тому числі шляхом розподілу між засновниками Освітнього закладу.

7.4. В разі, якщо частина прибутку розподіляється серед засновників як дивіденд, такий розподіл здійснюється пропорційно часткам засновників Освітнього закладу у статутному капіталі.

7.5. Кошти Освітнього закладу зберігаються на його рахунках в установах банку і знаходяться у повному його розпорядженні.  

7.6. Освітній заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

7.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Освітньому закладі визначається законодавством України та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади.

7.8. Розмір плати за навчання та утримання учнів, за надання додаткових освітніх та інших послуг встановлюється Освітнім закладом у гривні. Для учнів – нерезидентів України розмір плати може встановлюватись в іноземній валюті. 

7.9. Звітність про діяльність Освітнього закладу ведеться відповідно до чинного законодавства України.  

7.10. Освітній заклад має право користуватись коротко- і довготерміновими кредитами. Короткотерміновий кредит використовується для здійснення його поточної діяльності. Довготерміновий кредит використовується для зміцнення матеріально-технічної та соціально-культурної бази з наступним погашенням кредиту за рахунок коштів Освітнього закладу.

7.11. Форма, система та розмір оплати та інші питання трудової та статутної діяльності регулюються законодавством України, локальними нормативними актами Освітнього закладу.

В Освітньому закладі можуть застосовуватися диференційовані доплати за професійну майстерність, досягнення в праці, виконання відповідальних завдань та за суміщення професій.

7.12. Працівники Освітнього закладу підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню в порядку і на умовах, передбачених законодавством України.

7.13. Освітній заклад має право встановлювати додаткові трудові та соціальні пільги для своїх працівників згідно з колективним договором й іншими локальними актами, що у встановленому порядку затверджені і діють в Освітньому закладі.

7.14. Центр може передавати в суборенду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності у відповідності до вимог чинного законодавства України.

7.15. Для забезпечення фінансово-господарської діяльності Освітнього закладу, а також для гарантії його майнових зобов’язань, за рахунок внесків засновників створюється статутний капітал в розмірі 1000,00 (одна тисяча гривень) 00 коп.

                                VIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1.Освітній заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень, має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2. Освітній заклад має право відповідно до законодавства України укладати угоди про співробітництво з освітніми закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

8.3. Іноземці приймаються до роботи в Освітньому закладі відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

                              

                     IX. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Державний контроль за діяльністю Освітнього закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації державної політики в сфері початкової  освіти.

9.2. Державний контроль здійснює Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів України, Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, Департамент освіти і науки Одеської міської ради, інші контролюючі органи.

9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Освітнього закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

9.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Освітнього закладу з питань, пов’язаних з його освітньо-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану освітньо-виховної роботи, але не частіше 1 разу на рік.

9.5. Зміст, форма, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом встановлюється Засновником відповідно до законодавства України.

 

               X. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

10.1.Реорганізація або ліквідація Освітнього закладу здійснюється за рішенням Засновника або за рішенням суду у встановлених законом випадках.

Реорганізація Освітнього закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Освітнім закладом.

10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Освітнього закладу, виявляє її дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

10.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання Освітнього закладу переходять до правонаступників відповідно до законодавства України та цього Статуту.

10.4. Ліквідація Освітнього закладу відбувається у формах позбавлення його статусу закладу освіти і статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади.

10.5. При реорганізації чи ліквідації Освітнього закладу учням, які навчались в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до законодавства України.

10.6. При реорганізації чи ліквідації Освітнього закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

10.7. Ліквідація вважається завершеною, а Освітній заклад – таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення про це запису до державного реєстру.

XI. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

11.1. Пропозиції щодо внесення змін до статуту Закладу можуть надходити від Засновника та педагогічної ради Освітнього закладу.

11.2. Зміни та доповнення до Статуту Освітнього закладу затверджуються рішенням Засновника шляхом викладення Статуту в новій редакції і підлягають державній реєстрації згідно з чинним законодавством.

XII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Цей Статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.

ПІДПИС ЗАСНОВНИКА:

 

Сейдаметова Олександра Сергіївна                  ____________________________

 

 

Лицензия в сфере дошкольного образования
Лицензия в сфере дошкольного образования
Запись на пробное занятие
Оплатить Правила при поступлении в центр
Мы в социальных сетях
Подписка на новости «АЗБУКИ»!