Центр детского развития Азбука +38 (094) 945 68 02
+38 (094) 945 68 02

Правила внутрішнього розпорядку ОПШ "Азбука"

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної

адміністрації

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД

"ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА "АЗБУКА"

 

Україна, 65029, м.Одеса

Вул. Балківська, 31                                тел. (063) 590 25 06

Код ЄДРПОУ 44204123                        e-mail: odessaazbuka@gmail.com

 

НАКАЗ

«___»_______________202__р.                  м. Одеса                                              №

Про затвердження правил внутрішшкільного

трудового розпорядку

   З метою визначення обов’язків педагогічних та інших працівників школи, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок у навчальних закладах, відповідно до ст. 142 КЗпП України та Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 р. № 455, на підставі рішення педагогічної ради ( протокол № 1 від 31.08. 2020 р.)

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку ОПШ «Азбука» (Додаток № 1)
  2. Вимагати від усіх працівників закладу неухильного дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку школи на 2021 -2022 навчальний рік.
  3. Затвердити графік виходу на роботу працівників школи (Додаток №2).
  4. Розмістити даний наказ для ознайомлення на дошці оголошень закладу.
  5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  

Директор                                                                                       Олександра СЕЙДАМЕТОВА

 

Додаток 1
до наказу № 55 від 31 серпня 2020

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО
РОЗПОРЯДКУ ОПШ «АЗБУКА»


І. Загальні положення

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку школи  складені на основі Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міносвіти України від 20.12.1993 р.№ 455.
Трудова дисципліна в школі ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.
Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.
Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – Правила) поширюються на усіх працівників школи.
Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників школи, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок у навчальних закладах.
Усі питання, пов’язані із застосуванням цих Правил, вирішує директор школи в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством.


ІІ. Порядок прийняття та звільнення працівників


1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей. Працівники закладу приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.
2. При прийнятті на роботу директор школи зобов’язаний вимагати від особи, яка працевлаштовується:
1) Подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку.
2) Пред’явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку.
3) Військовослужбовці пред’являють військовий квиток.
4) Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються директором школи і залишаються в особовій справі працівника.

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

3. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України “Про освіту”.

4. Працівники школи можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

5. Прийняття на роботу оформлюються наказом директора школи, з яким ознайомлюють працівника під підпис, та відповідним записом у трудовій книжці.

6. Особі, яка пропрацювала понад п’ять днів, здійснюють відповідний запис у трудовій книжці. Трудові книжки тих працівників, які працюють за сумісництвом, ведуться за основним місцем роботи. Запис до трудової книжки відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника за основним місцем роботи.
Ведення трудових книжок здійснюється відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.
Трудові книжки зберігаються у школі як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію та ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора школи.
7. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, керівник зобов’язаний у письмовій формі:
1) Роз’яснити працівнику його права, обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору.
2) Ознайомити під підпис працівника з цими Правилами та колективним договором.
3) Визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами.
4) Проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
8. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.
9. Розірвання трудового договору з ініціативи керівника допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.
Звільнення педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.
Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації школи, скорочення кількості або штату працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства.
10. Припинення трудового договору оформлюється наказом директора школи.
11. Директор школи зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належним чином оформлену трудову книжку та провести з ним розрахунок згідно з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці проводять відповідно до формулювань чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІ. Основні права та обов’язки працівників

1. Педагогічні працівники мають право на:

1.захист професійної честі, гідності;
2.вільний вибір форм, методів, засобів навчання, не шкідливих для здоров'я учнів;
3.участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

4.проведення в установленому порядку науково-дослідної, експе­риментальної, пошукової роботи;
5.виявлення педагогічної ініціативи;
6. позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
7.участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;
8.підвищення кваліфікації, перепідготовку;
9.отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку ви­значеному законодавством України;
10.на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення від­повідно до чинного законодавства.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професій­них обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

2. Працівники школи зобов’язані:

11.виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

12.берегти обладнання, інвентар, навчальні посібники, виховувати у учнів бережливе ставлення до майна гімназії;

13.проходити до початку року медичний огляд;

14.забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисцип­лін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових держа­вних стандартів;

15.сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

16.сприяти зростанню іміджу школи;

17.утверджувати повагу додержавної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

18.виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, стар­ших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

19.готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

20.дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

21.захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

22.постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну май­стерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут школи, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

23.виконувати накази і розпорядження директора школи, органів управління освітою;

24.брати участь у роботі педагогічної ради.

3. Працівникам школи забороняється:

змінювати на власний розсуд розклад уроків, графік роботи;

· передоручати виконання трудових обов’язків;

· відміняти, продовжувати або скорочувати тривалість уроків і перерв між ними;

· не допускати на уроки, або виганяти з уроків учнів, курити в приміщенні і на території школи;

· користуватися під час уроків мобільними телефонами;

· відривати учнів під час навчального року на роботи, не пов’язані з навчальним процесом, для виконання громадських доручень, участі у спортивних та інших заходах, окрім заходів передбачених відділом освіти, планом роботи школи;

· відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, викликати для виконання доручень, не пов’язаних з їх безпосередньою діяльністю;

Коло обов’язків (роботи), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою визначається посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку та умовами контракту.

ІІІ. Робочий час і його використання

1. В 2021-2022 н. р. заклад працює за 5-денним робочим тижнем з двома вихідними днями. Тривалість щоденної роботи і вихід на роботу визначаються поіменно-посадовими графіками виходу працівників школи на роботу, затвердженими директором школи

2. Встановити такий час початку робочого дня:

· для технічних працівників школи –згідно графіку;

· для чергових вчителів – 8.00 год.;

· для педагогічних працівників – за 20 хв. до початку занять;

3. Режим роботи педагогічних працівників установлюється розкладом занять, робочим навчальним планом школи, індивідуальними навчальними планами та планами роботи класних керівників.

4.Режим роботи непедагогічних працівників установлюється відповідно до трудових договорів і посадових інструкцій.

5. Режим роботи школи у навчальному році установлюється відповідно до

6. навчальний рік починається 1 вересня;

7. навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 01 вересня до 31 грудня;

ІІ семестр – з 18 січня до 29 травня;

8. протягом навчального року для учнів проводяться канікули: осінні, зимові та весняні згідно з графіком;

9. навчальний рік закінчується 29 травня.

10. школа працює за 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів, основним є тематичний облік знань ;

12. кожного останнього вівторка місяця о 8.00 проводяться виробничі наради, на яких підводяться підсумки роботи школи за попередній місяць, повідомляється план роботи на поточний, зачитуються накази, розпорядження по школі;

13.початок уроків у школі о 8.30 –для 1-4 класів

14. тривалість уроків у у 2-4 класах – 40 хвилин; у 1 класі – 35 хвилин;

16. розклад дзвінків на уроки й тривалість перерв для учнів 2-4 класів та 1 класу затверджується перед початком нового навчального року

17. Вважати основною вимогою для всіх працівників школи розпочинати та закінчувати робочий день із ознайомлення з оголошеннями, розміщеними на дошці оголошень.

18. Встановити чергування вчителів школи за днями тижня.

19. Зобов'язати класних керівників подавати щоденні відомості загальношкільного обліку відвідування учнів.

20. Вважати обов’язковою реєстрацію в книзі обліку чергування вчителів.

21. Вважати обов’язковою реєстрацію в книзі відпрацьованого робочого часу фактичного початку та закінчення роботи всіх працівників школи під час канікул.

22. За відсутності педагога або іншого працівника директор школи зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом або працівником.

23. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом директора школи та з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день компенсується за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

24. Для працівників гімназії встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями: суботою й неділею. Для працівників, які мають неповне тижневе навантаження, кількість робочих днів визначається пропорційно до їх тижневого навантаження.

25. Класний керівник здійснює щоденний педагогічний контроль за відвідуванням і станом навчального процесу у своєму класі, за дотримуванням учнями моральних, етичних норм поведінки, статуту школи й правил внутрішнього трудового розпорядку, проводить роботу з класним колективом відповідно до Положення про класного керівника й плану виховної роботи.

26. Учитель приходить до школи не пізніше як за 15 хв. до початку свого уроку.

27.  Під час канікул, що не збігаються із щорічною основною відпусткою, директор школи залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх педагогічного навантаження до початку канікул.

28.  Графік надання щорічних відпусток складається на кожний календарний рік, затверджується директором школи. Працівникам школи дозволяється переносити відпустку на інший строк або брати її частинами відповідно до законодавства. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, що основна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством

29. Усі заходи, збори, наради, засідання проводяться у відповідності з календарним планом роботи школи. Їх перелік і час проведення затверджуються директором школи за рішенням педагогічної ради.

Тривалість зборів педагогічних працівників не повинна перевищувати 2 год., батьківських зборів – 1 год. 30 хв., зборів і засідань організацій школярів – 1 год., занять гуртків і секцій – від 45 хв. до 1 год. 30 хв.

ІV. Заохочення за успіхи в роботі

1. За зразкове виконання своїх обов’язків, успіхів в навчанні і вихованні дітей, тривалу й бездоганну роботу, новаторство у праці, інші досягнення – можуть застосовуватися заохочення:

Подяка, грамота, нагородження пам’ятними сувенірами, надсилання листа-подяки, повідомлення у пресі, занесення на дошку пошани школи, грошова премія.

2.За досягнення у навчанні і вихованні педпрацівники школи можуть бути представлені до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення грошовими преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального й матеріального заохочення.

3. Заохочення оголошуються в наказі, доводяться довідома всього колективу школи і заносять до трудової книжки працівника.

V. Стягнення за порушення трудової дисципліни

1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання обов’язків, покладених на працівника відповідно до посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативно-правових актів веде за собою застосування дисциплінарного та громадського впливу, а також застосування інших заходів, передбачених чинним законодавством.

2. За порушення трудової дисципліни до працівника дирекцією школи може бути застосовано один із таких видів дисциплінарного стягнення:

а) догана

б) звільнення

Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване органом, якому дане право прийняття на роботу працівника у строгій відповідності із трудовим законодавством України.

3.До застосування дисциплінарного стягнення директор або його заступник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення. Порушник трудової дисципліни зобов’язаний надати адміністрації школи письмові пояснення щодо вчиненої провини. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

4. Дисциплінарні стягнення застосовуються відповідно до чинного законодавства безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, чи пізніше шести місяців із дня вчинення.

5. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

6. Дисциплінарне стягнення знімається, якщо протягом року з дня його накладення працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню.

7 За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

8.Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є.

9.Дирекція школи замість накладення дисциплінарного стягнення має право передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу для громадського впливу.

10 Контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку покладається на дирекцію школи.

ОБОВ'ЯЗКИ ВЧИТЕЛЯ

Всім вчителям приходити в школу не пізніше, ніж за 20 хв. до початку свого уроку. Про причини відсутності чи запізнення вчитель повідомляє
заздалегідь, подає відповідний документ. Перед початком уроку вчитель перевіряє готовність учнів до уроку (наявність крейди, ручок, щоденників, навчальних посібників, санітарний стан класних кімнат). У випадку неготовності до занять, вчитель не розпочинає заняття, поки все не буде в порядку. При опитуванні учнів вчитель зобов'язаний вимагати щоденник, оцінку, одержану учнем, учитель оголошує всім учням в класі і заносить в класний журнал.

Класний журнал вчитель приносить і відносить сам, не доручаючи учням, не залишає в класі. Особисто записує в журналі відсутніх учнів.Домашні завдання учитель записує на дошці, слідкує за записом в щоденниках, пояснює до дзвінка на перерву,

Класні керівники зобов'язані спостерігати за відвідуванням учнями школи, негайно приймати міри щодо виявлення причин пропусків уроків, забезпечити передачу домашнього завдання відсутнім, класоводи, класні керівники зобов'язані вести щоденний облік відвідування учнів у загально шкільному журналі.Кожен вчитель несе матеріальну відповідальність за збереження шкільного майна, навчальні посібники, забезпечує чистоту і порядок в кабінеті під час уроку. Вчитель слідкує за виконанням учнями «ПРАВИЛ ДЛЯ УЧНІВ»

ОБОВ'ЯЗКИ ЧЕРГОВОГО ВЧИТЕЛЯ

1 . Для дотримання внутрішкільного розпорядку школи встановлюється чергування вчителів, згідно розкладу затвердженого директором школи з обов'яковим записом в журналі чергування. Черговий вчитель приходить в школу за 25 хв. до початку занять, перевіряє наявність чергових учнів, назначає заміну відсутніх. Після закінчення чергування виставляє оцінки за чергування з обов'язковим записом в журналі чергування;

2. Перевіряє записи в журналі відвідування учнями школи. Черговий вчитель несе відповідальність за життя і здоров'я дітей; на час відсутності директора школи виконує його обов'язки.

 

Лицензия в сфере дошкольного образования
Лицензия в сфере дошкольного образования
Запись на пробное занятие
Оплатить Правила при поступлении в центр
Мы в социальных сетях
Подписка на новости «АЗБУКИ»!