Центр детского развития Азбука +38 (094) 945 68 02
+38 (094) 945 68 02

СТАТУТ Центра розвитку "АЗБУКА"

«Затверджено»                                                                                           

рішенням засновника

«Одеського приватного закладу

«Центр розвитку дитини  «Азбука»

№4 від «15» січня 2021р.

  

СТАТУТ

ОДЕСЬКОГО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ

«ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ «АЗБУКА»

         

м. Одеса - 2021

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. ОДЕСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ «АЗБУКА» (код ЄДРПОУ – 37810809) створений на підставі рішення засновника Тетяни Максівни Русовой від 14.07.2011  № 1.

1.2. Повне найменування українською мовою – ОДЕСЬКИЙ  ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ «АЗБУКА».

1.3. Скорочена назва українською мовою: ЦЕНТР РОЗВИТКУ «АЗБУКА».

1.4. Юридична адреса: 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Запорізька, 30,               оф. 3.

1.5. ОДЕСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ «АЗБУКА» (далі - Центр) заснований на приватній формі власності.

1.6. Засновником Центру є Сейдаметова Олександра Сергіївна -громадянка України, 24.12.1979 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2921212726, паспорт  серії  КК  №731922,  виданий   Приморським РВ УМВС України в Одеській області від 31.10.2001, яка зареєстрована за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Танкерна, буд. 4, кв. 3.

Засновник здійснює фінансування Центру, утримання та розвиток його матеріально-технічної бази, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

1.7. Центр в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами), Положенням про Центр розвитку дитини, затвердженним постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 №1124 (далі — Положення), іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.8. Центр є юридичною особою, має печатку, штампи встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в Державній Казначейській службі України, може мати рахунки в банках. Права та обов'язки юридичної особи Центр набуває з дня його державної реєстрації та внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, физичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.9. Створення, ліквідація, реорганізація Центру здійснюється у порядку, встановленому законодавством України.

1.10. Центр має право:

 • створювати юридичні особи, філії та інші підрозділи, надавати їм право відкриття поточних та інших рахунків, затверджувати положення про них;
 • на договірних засадах об’єднуватись з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові та інші об’єднання.

          1.11. Головною  метою  діяльності Центру  є  забезпечення реалізації   права   громадян   на   здобуття  дошкільної  освіти, задоволення  потреб  громадян  у  денному догляді та оздоровленні дітей,  створення  умов  для  їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

          1.12.  Діяльність Центру направлена на реалізацію основних завдань: 

 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;
 • забезпечення соціальної адаптації дітей та готовності продовжувати освіту;
 • забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;
 • формування їх особистості, розвиток  творчих  здібностей  та нахилів;
 • забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компоненту дошкільної освіти;
 • надання методичної і консультаційної допомоги сім`ям, залучення батьків до процесу виховання та освіти дітей;
 • провадження експериментальної та інноваційної діяльності.

1.13. Центр самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням  та цим Статутом.

1.14. Центр несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.15. Взаємовідносини між Центром з юридичними і фізичними особами визначаються угодами та договорами, що укладені між ними.

 

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЦЕНТРУ

 

2.1. Прийом дітей до Центру здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяв батьків, або осіб, які їх замінюють (далі – батьки), свідоцтва про народження, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад освіти, медичної довідки про епідеміологічне оточення. На підставі наданих документів укладається договір між батьками та Центром, який регламентує відповідальність сторін (далі – Договір).

2.2.  Під час прийому дітей до Центру  керівник зобов’язаний  ознайомити батьків, із цим Статутом, іншими документами, що регламентують його діяльність.

2.3. Групи у Центрі комплектуються за віковими (одновікові, різновікові), сімейними (родинними) ознаками.

2.4.    У Центрі функціонують групи загального розвитку для дітей від 1 до 6 (7) років. Для задоволення освітніх, соціальних потреб дітей з особливими освітніми потребами у Центрі можуть створюватися інклюзивні групи.

2.5.  Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.6.  За дитиною зберігається місце у Центрі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період (30 днів). Фінансові зобов’язання батьків у період відсутності дітей регламентується Договором.

2.7.  Відрахування дітей із Центру здійснюється:

 • за власним бажанням батьків за їх заявою;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у Центрі;
 • у разі несплати батьками за послуги Центру після встановленого терміну протягом 14-ти календарних днів;
 • у разі невиконання батьками умов Договору.

         2.8. Адміністрація Центру зобов`язана повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів до відрахування. Відрахування відбувається шляхом розірвання договору про надання послуг у сфері дошкільної освіти. Дата розірвання договору є датою відрахування дитини із Центру.

2.9. Забороняється безпідставне відрахування дітей із Центру.

2.10. Центр веде в установленому порядку облік дітей, які в ньому навчаються.

2.11. У Центрі можуть комплектуватися групи художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого, музичного спрямування для дітей віком від трьох до шести (семи) років.

2.12. У Центрі може бути організована робота клубів, секцій, гуртків, студій для дітей віком від чотирьох до шести (семи) років, а також консультаційних Центрів для надання всебічної допомоги сім`ям, які виховують дітей вдома.

 

3. РЕЖИМ РОБОТИ ЦЕНТРУ

3.1.              Центр  працює за шестиденним робочим тижнем, вихідні дні – неділя та святкові дні. Режим роботи встановлюється Засновником.

3.2.              У Центрі можуть функціонувати групи з денним, короткотривалим (до 4 годин утримання), цілодобовим, режимом перебування дітей, прогулянкові, чергові (у вечерні і нічні години, вихідні і святкові дні) групи.                  

3.3.              У разі необхідності, відповідно до заяв батьків і рішення Засновника режим роботи Центру може змінюватися. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЦЕНТРІ

4.1. Навчальний рік у Центрі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. У період з 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у Центрі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Діяльність Центру регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником Центру.

4.3. Навчання дітей у Центрі проводиться українською мовою та іншими мовами, у відповідності до положень Законів України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та «Про освіту».

4.4. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується за освітніми програмами розвитку, навчання та виховання, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

4.5. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей, Центр може організувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами.

4.6. Центр може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом, лише на основі угоди між батьками і Центром, у межах гранично допустимого навчального навантаження на дитину.

 

5.  ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЦЕНТРІ

5.1.  Центр забезпечує дітей збалансованим харчуванням, необхідним для їх росту і розвитку, із дотриманням натурального набору, визначеного Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, за погодженням Міністерства фінансів України.

5.2.  Кратність харчування дітей у Центрі залежить від режиму його роботи та тривалості перебування в ньому дітей.

5.3.  Організація харчування дітей покладається на Засновника та керівника Центру.

5.4. Контроль за організацію та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правилами зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника Центру.

5.4. За відсутності харчоблоку у Центрі допускається постачання готової продукції операторами ринку харчових продуктів за умови впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) та дотримання чинного законодавства України.

5.5. Контроль і державний нагляд за організацією та якістю харчування покладається на Засновника Центру, відповідні органи управління охорони здоров’я та відповідні органи управління освітою.  


6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЦЕНТРІ

6.1.  Медичне  обслуговування  дітей у Центрі здійснюється медичними працівниками, які входять до штату Центру або відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

         6.2. Медичний  персонал  здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому   числі надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі,   організацію заходів щодо госпіталізації (у разі показань) та інформування про  це  батьків, проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом  здоров’я,  фізичним  розвитком  дитини, організацією фізичного  виховання,  загартуванням,  дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Центр надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичної роботи.

 

7. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками освітнього процесу у Центрі є: діти дошкільного віку, вихованці, учні, педагогічні та медичні працівники, батьки або особи, які їх замінюють, помічники вихователів та няні, інші спеціалисти.

7.2. Дитина має права в Центрі на:

 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності.

7.3. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Центру;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь в покращанні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Центру;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.4. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної освіти;
  • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
  • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
  • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;
  • виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
  • своєчасно вносити плату за навчання дитини в Центрі у встановленому порядку;
  • своєчасно повідомляти Центр про можливість відсутності або хвороби дитини.

7.5. На посаду педагогічного працівника Центру  призначається особа, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки..

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку, договорами та угодами Центру з працівниками.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування Центру;
 • на підвищення кваліфікації, перепідготовку, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності.
 • на індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва Центру;

7.9.  Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до Центру керівником.

7.10. Працівники Центру у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять обов'язковий  медичний огляд згідно із законодавством.

7.11. Працівники Центру несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дітей згідно із законодавством.

7.12. Педагогічні працівники Центру підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку Центру та трудову дисципліну, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

7.14. Призначення на посаду, звільнення з посади працівників Центру, інші трудові відносини, регулюються законодавством України про працю, законом України «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами.

 

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

8.1.               Органами Управління Центром є директор, педагогічна рада Центру.

8.2.                   Безпосереднє керівництво роботою Центру здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади Засновником.

8.3.                   На посаду директора Центру призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

8.4.          Права та обовязки Директору Центру:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю Центру;
 • діє від імені Центру, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру;
 • відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази Центру;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • затверджує штатний розклад за погодженням із Засновником;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність Центру на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.6. Постійно діючий колегіальний орган у Центрі — педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять усі педагогічні працівники Центру, медичні працівники, інші спеціалісти. Головою педагогічної ради Центру є його директор.

8.7.      Педагогічна рада Центру

 • оцінює результативність виконання Базового компоненту дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, освіти дітей кожної  вікової групи;
 • розглядає питання удосконалення організації освітнього процесу в Центрі та приймає відповідні рішення;
 • організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб  Центру. Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік.

8.8. Органом громадського самоврядування Центру є загальні збори колективу Центру та батьків, або осіб які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 • обирають раду Центру, її членів і голову, встановлюють терміни їх повноважень;
 • заслуховують звіт керівника Центру, голови ради Центру з питань статутної діяльності Центру, дають оцінку його діяльності шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності Центру;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Центру.

8.9. У період між загальними зборами діє рада Центру. Іноді функції ради можуть виконувати загальні збори. До складу ради входять пропорційно обрані представники від педагогічного колективу та батьків. Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради Центру є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. Рада Центру організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету Центру, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.10.  У Центрі можуть утворюватися і діяти піклувальна рада, благодійний фонд,  органи самоврядування.

 

9. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЦЕНТРУ

9.1. Матеріально технічна база Центру належить йому на правах, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

    9.2. Матеріально технічна база Центру складає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інше.

9.3. Вилучення  основних фондів, обігових коштів та іншого майна       Центру  проводиться лише у випадках, передбачених чинним  законодавством. Збитки, заподіяні  Центру  юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

9.4. Основні фонди Центру не можуть бути предметом безоплатного користування, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також  не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.

9.5. Центр може купувати та орендувати необхідне обладнання та інше майно, отримувати благодійну допомогу.

9.6. Центр може передавати  приміщення в суборенду у відповідності до вимог чинного законодавства України.

 

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

10.1. Джерелами фінансування Центру є:

 • кошти Засновника;
 • батьківські внески;
 • добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;
 • кошти, отриманні за надання платних послуг;
 • доходи від реалізації продукції навчально-дослідних ділянок, від здачі в суборенду приміщень, споруд, обладнання;
 • кредитні кошти, отриманні в банках та інших фінансових установах;
 • інші кошти, не заборонені законодавством.

10.2. Центр за погодженням із Засновником має право:

 • придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
 • здавати в суборенду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність про діяльність Центру здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення документації в Центрі  визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших Центральних органів виконавчої влади, відповідного органу управління освітою, яким підпорядковується Центр.

10.5. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у Центрі здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ

11.1. Центр підпорядкований і підзвітний Засновнику.

11.2.  Державний нагляд (контроль) за діяльністю Центру здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».

 

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

12.1. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту Центру можуть надходити від Засновника та ради Центру (за погодженням із Засновником).

12.2. Внесення змін до відомостей про Центр, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відбувається в порядку передбаченому чинним законодавством України.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

13.1.  Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його ліквідації, реорганізації, або на інших підставах, передбачених  чинним законодавством України.

13.2.  Рішення про ліквідацію Центру приймається Засновником або за рішенням суду, у випадках, передбачених чинним законодавством України.

13.3. Ліквідація Центру здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

13.4. Майно та грошові кошти Центру, що залишилися після проведення ліквідаційних заходів, передаються Засновнику.

13.5.  Ліквідація Центру вважається завершеною, а Центр припиняє свою діяльність з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру.

13.6. Центр може бути переданий Засновником комунальну чи державну власність відповідно до чинного законодавства.

14. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

14.1. Інформація, яку Засновник надає Центру, а також інформація, документація, винаходи, технології, методичні розробки й інші зведення і предмети, що володіють комерційною цінністю, незалежно від того, оформлені вони письмово або ні, є конфіденційними і не можуть бути передані третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством.

14.2. Засновник та працівники (трудовий колектив) Центру зобов'язані прикладати всі зусилля для того, щоб уникати розголошення конфіденційної інформації або ознайомлення з нею третіх осіб.

14.3. У випадку порушення зобов'язань, передбачених цим Статутом, винні особи відповідають  згідно з чинним законодавством України, а також відшкодовують Центру і (або) його Засновнику понесені в зв'язку з цим випадком збитки і недоданий прибуток у повному обсязі.

 

 

Засновник                                      ________________                    О.С. Сейдаметова

 

Лицензия в сфере дошкольного образования
Лицензия в сфере дошкольного образования
Запись на пробное занятие
Оплатить Правила при поступлении в центр
Мы в социальных сетях
Подписка на новости «АЗБУКИ»!