Центр детского развития Азбука +38 (094) 945 68 02
+38 (094) 945 68 02

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1187
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 347)

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ 

провадження освітньої діяльності

Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту” та “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

2. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

1) група забезпечення спеціальності - група педагогічних, науково-педагогічних та/або наукових працівників, для яких заклад освіти є основним місцем роботи і які відповідають за виконання освітніх програм за спеціальністю на певних рівнях вищої та фахової передвищої освіти, післядипломної освіти для осіб з вищою освітою та осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, особисто беруть участь в освітньому процесі і відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним цими Ліцензійними умовами;

2) до закладів освіти належить:

заклад вищої освіти;

наукова установа, що здійснює навчання здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) та/або третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівні вищої освіти;

заклад післядипломної освіти;

заклад фахової передвищої освіти;

заклад професійної (професійно-технічної) освіти;

заклад загальної середньої освіти;

заклад дошкільної освіти;

3) дуальне навчання - система організації освітнього процесу, в якій суттєва частина процесу здійснюється на робочих місцях з оплатою праці особі, яка навчається;

4) кваліфікація відповідно до спеціальності - кваліфікація особи, підтверджена документом про освіту чи науковий ступінь із відповідної спеціальності або підтверджена науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю за відповідною спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами, переліченими в пункті 30 цих Ліцензійних умов;

5) ліцензований обсяг у сфері вищої або післядипломної освіти для осіб з вищою освітою - визначена ліцензією максимальна кількість осіб, яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття вищої освіти за відповідною спеціальністю певного рівня вищої освіти або за відповідною спеціальністю (програмою, галуззю знань) у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою;

6) ліцензований обсяг у сфері повної загальної середньої освіти - визначена ліцензією максимальна кількість осіб, яким заклад загальної середньої освіти або структурний підрозділ закладу освіти може одночасно забезпечити здобуття освіти на певному рівні повної загальної середньої освіти;

7) ліцензований обсяг у сфері професійної (професійно-технічної освіти) - визначена ліцензією максимальна кількість осіб, яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за певною професією на кожному курсі навчання або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010 (у разі ліцензування освітньої діяльності, що провадиться на виробництві), або післядипломної освіти;

8) ліцензований обсяг у сфері фахової передвищої освіти - визначена ліцензією максимальна кількість осіб, яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю на рівні фахової передвищої освіти або післядипломної освіти;

9) місце провадження освітньої діяльності - об’єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія, та/або їх сукупність), що розташований за певною адресою, у межах якого (якої) провадиться освітня діяльність за відповідною спеціальністю (професією) чи групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010 на певному рівні (рівнях) вищої, фахової передвищої або професійної (професійно-технічної) освіти (крім місць проведення практичної підготовки, у тому числі при дуальному навчанні) та у сфері післядипломної освіти, повний цикл освітнього процесу на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти, діяльність на рівні дошкільної освіти;

10) освітня діяльність у сфері вищої освіти - діяльність закладів вищої освіти і наукових установ, що провадиться з метою забезпечення здобуття вищої освіти за відповідними спеціальностями на певних рівнях вищої освіти (початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти, першому (бакалаврському) рівні, другому (магістерському) рівні, третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівні); закладів вищої освіти іноземних держав або їх структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України, незалежно від виду такої діяльності;

11) освітня діяльність у сфері дошкільної освіти - діяльність закладів дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, фізичної особи - підприємця або структурного підрозділу юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність за рівнем дошкільної освіти, спрямована на організацію забезпечення та реалізацію освітнього процесу;

12) освітня діяльність у сфері післядипломної освіти - діяльність закладів вищої, фахової передвищої, післядипломної, професійної (професійно-технічної) освіти, що провадиться на певних рівнях вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти та включає спеціалізацію, перепідготовку, підвищення кваліфікації, стажування, інтернатуру, лікарську резидентуру; ліцензуванню підлягає освітня діяльність у сфері післядипломної освіти, обов’язковість якої передбачена законами;

13) освітня діяльність у сфері повної загальної середньої освіти - діяльність закладів загальної середньої освіти незалежно від типу і форми власності або структурного підрозділу іншого закладу освіти, спрямована на організацію забезпечення та реалізацію освітнього процесу за рівнями повної загальної середньої освіти (початкової освіти, базової середньої освіти, профільної середньої освіти);

14) освітня діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти - діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від типу і форми власності, що провадиться з метою підготовки (у тому числі первинної професійної підготовки та професійно-технічного навчання) здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, перепідготовки та/або підвищення їх кваліфікації за професіями, які включені до Національного класифікатора професій ДК 003:2010, на рівнях професійної (професійно-технічної) освіти (першому (початковому) рівні, другому (базовому) рівні, третьому (вищому) рівні); закладів професійної (професійно-технічної) освіти іноземних держав або їх структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України, незалежно від виду такої діяльності;

15) освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти - діяльність закладів фахової передвищої освіти, що провадиться з метою підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за відповідними спеціальностями на рівні фахової передвищої освіти; закладів фахової передвищої освіти іноземних держав або їх структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України, незалежно від виду такої діяльності;

16) проектна група - визначена наказом керівника закладу освіти група педагогічних, науково-педагогічних та/або наукових працівників, які відповідальні за започаткування освітньої діяльності за спеціальністю на певному рівні вищої освіти, фахової передвищої освіти та у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою і відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним цими Ліцензійними умовами.

Інші терміни вживаються у значенні, визначеному Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

3. Під час ліцензування встановлюється спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність відповідно до встановлених цими Ліцензійними умовами вимог:

у сфері вищої освіти - на певному рівні вищої освіти за відповідною спеціальністю;

у сфері післядипломної освіти - за відповідною спеціальністю в межах галузі знань, програмою, галуззю знань, професією, групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання;

у сфері фахової передвищої освіти - за відповідною спеціальністю на рівні фахової передвищої освіти;

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти - за окремими професіями або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти;

у сфері повної загальної середньої освіти - за рівнями повної загальної середньої освіти;

у сфері дошкільної освіти - за рівнем дошкільної освіти.

4. За результатами фінансово-господарської діяльності закладу освіти основним видом економічної діяльності повинна бути освітня діяльність. Для наукових установ та закладів вищої і післядипломної освіти для осіб з вищою освітою основним видом діяльності може бути діяльність у сфері наукових досліджень та розробок. Зазначена норма не поширюється на підприємство, підрозділ якого здійснює професійно-технічне навчання кваліфікованих робітників.

5. Вимоги цих Ліцензійних умов стосуються кожного місця провадження освітньої діяльності.

6. У сфері повної загальної середньої освіти ліцензуванню підлягає освітня діяльність у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, в яких прийом вступників на основі базової середньої освіти передбачає наступне здобуття профільної середньої освіти та отримання відповідного документа про повну загальну середню освіту.

У сфері повної загальної середньої освіти ліцензуванню підлягає освітня діяльність у закладах освіти, які здійснюють підготовку за рівнем фахової передвищої освіти, в яких прийом вступників на основі базової середньої освіти передбачає наступне здобуття повної загальної середньої освіти та отримання відповідного документа про повну загальну середню освіту.

7. Ліцензіат провадить освітню діяльність у сферах вищої освіти, післядипломної освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, повної загальної середньої освіти в межах ліцензованого обсягу.

Перевищення ліцензованого обсягу допускається у разі продовження навчання осіб, що робили перерву у навчанні з визначених законодавством причин, а також у випадках, передбачених законодавством, або за рішенням суду.

8. Ліцензуванню не підлягає провадження освітньої діяльності закладами вищої освіти відповідно до програм академічної мобільності, що не передбачають видачу окремих документів про освіту державного зразка.

9. Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти закладом освіти за новою спеціальністю, іншим рівнем вищої освіти, з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю та збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти і підлягає ліцензуванню в установленому порядку.

Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти відокремленим структурним підрозділом (філією) закладу освіти за новою спеціальністю, іншим рівнем вищої освіти, з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю та збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти і підлягає ліцензуванню в установленому порядку.

Припинення провадження частини освітньої діяльності за певною спеціальністю, певним рівнем, у певному місці провадження освітньої діяльності (відокремленому структурному підрозділі (філії), з підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю та зменшення ліцензованого обсягу є звуженням провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу освіти без подання інших документів.

10. Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти закладом освіти за новою спеціальністю, з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю та збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти і підлягає ліцензуванню в установленому порядку.

Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти відокремленим структурним підрозділом (філією) закладу освіти за новою спеціальністю, з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю та збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти і підлягає ліцензуванню в установленому порядку.

Припинення провадження частини освітньої діяльності за певною спеціальністю, у певному місці провадження освітньої діяльності (відокремленому структурному підрозділі (філії), з підготовки іноземців та осіб без громадянства та зменшення ліцензованого обсягу є звуженням провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу освіти без подання інших документів.

11. Започаткування провадження освітньої діяльності закладом професійної (професійно-технічної) освіти за новою професією, видом підготовки, класом (підкласом, групою) класифікаційних угруповань професій, іншим рівнем професійної (професійно-технічної) освіти, з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства та збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної освіти) і підлягає ліцензуванню в установленому порядку.

Започаткування провадження освітньої діяльності закладом професійної (професійно-технічної) освіти за первинною професійною підготовкою із споріднених і близьких за технологічними процесами і засобами навчання професій, які можуть виконуватися за умови, що одна із таких професій є базовою, а інші суміжними, підлягає ліцензуванню в установленому порядку.

Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відокремленим структурним підрозділом (філією) закладу професійної (професійно-технічної) освіти за новою професією, видом підготовки, класом (підкласом, групою) класифікаційних угруповань професій, іншим рівнем професійної (професійно-технічної) освіти, з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства та збільшення ліцензованого обсягу також є розширенням провадження освітньої діяльності закладу освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти і підлягає ліцензуванню в установленому порядку.

Припинення провадження частини освітньої діяльності за певною професією, видом підготовки, класом (підкласом, групою) класифікаційних угруповань професій, іншим рівнем професійної (професійно-технічної) освіти у певному місці провадження освітньої діяльності (відокремленому структурному підрозділі (філії), з підготовки іноземців та осіб без громадянства та зменшення ліцензованого обсягу є звуженням провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу професійної (професійно-технічної) освіти без подання інших документів.

12. Започаткування провадження освітньої діяльності закладом загальної середньої освіти за іншим рівнем повної загальної середньої освіти, збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти і підлягає ліцензуванню в установленому порядку.

Припинення провадження частини освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти та зменшення ліцензованого обсягу є звуженням провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу загальної середньої освіти без подання інших документів.

13. У разі розширення провадження освітньої діяльності у сферах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), повної загальної середньої освіти подається відповідна заява разом з відомостями, які підтверджують дотримання закладом умов провадження освітньої діяльності за всіма освітніми програмами відповідної спеціальності (професії), іншим рівнем (рівнями) повної загальної середньої освіти.

14. Заклад вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти має право на започаткування та провадження освітньої діяльності для іноземців та осіб без громадянства за умови дотримання додаткових вимог, передбачених цими Ліцензійними умовами.

15. У разі підготовки іноземців та осіб без громадянства заклади вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти повинні мати:

структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах;

житлові приміщення, придатні для проживання іноземців та осіб без громадянства.

16. Започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти здійснюється відповідно до вимог щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до рівнів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, за винятком вимог до кадрового забезпечення щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою і осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. До складу проектних груп і груп забезпечення у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою і осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста можуть бути залучені провідні фахівці галузі, а також працівники органів виконавчої влади. 

17. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах. Здобувач ліцензії (ліцензіат) не подає передбачені цими Ліцензійними умовами документи, якщо вони зберігаються у відкритих державних реєстрах.

18. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, копії яких подавалися до органу ліцензування на отримання ліцензії.

У разі анулювання ліцензії або звуження провадження освітньої діяльності з певної спеціальності за певним рівнем вищої освіти, за спеціальністю (спеціалізацією, професією), програмою, галуззю знань у сфері післядипломної освіти, за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти, з певної професії, виду підготовки, класу (підкласу, групи) класифікаційних угруповань професій на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти, за певним рівнем повної загальної середньої освіти, у певному місці її провадження зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

19. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування.

20. Ліцензіат забезпечує зберігання документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії. Документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

21. Ліцензіат забезпечує повідомлення органу ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви, протягом місяця з дня настання таких змін.

22. Ліцензіат забезпечує провадження освітньої діяльності виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, поданих до органу ліцензування.

23. Ліцензіат, що провадить освітню діяльність у сфері вищої, післядипломної освіти, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, повної загальної середньої освіти, повідомляє органу ліцензування про планове припинення провадження освітньої діяльності протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, а також про заходи, що вживатимуться ним для забезпечення продовження навчання здобувачів освіти в інших закладах освіти.

Ліцензіат, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повідомляє органу ліцензування про планове припинення провадження освітньої діяльності протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, а також про заходи, що вживатимуться ним для переведення вихованців до інших закладів дошкільної освіти або надання вихованцям можливості продовжити здобуття дошкільної освіти у фізичної особи - підприємця або у структурному підрозділі юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти відповідно до законодавства.

24. Ліцензіат розробляє та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подає органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності.

25. Ліцензіат забезпечує присутність керівника закладу освіти або його заступника, або іншої уповноваженої посадової особи закладу освіти під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

26. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії (ліцензіат).

<…>

Започаткування та провадження освітньої діяльності

за рівнем дошкільної освіти

 

Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження

освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

90. Заклад дошкільної освіти, фізична особа - підприємець або структурний підрозділ юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти повинен бути забезпечений педагогічними працівниками, необхідними для реалізації освітнього процесу та виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

91. Кожен працівник закладу дошкільної освіти, фізичної особи - підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, відповідно до законодавства повинні пройти обов’язковий профілактичний медичний огляд, що відображається в його особистій медичній книжці.

92. Для фізичної особи - підприємця, який самостійно надає освітні послуги за рівнем дошкільної освіти, - наявність відповідної фахової освіти і медичної довідки встановленого зразка.

Технологічні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

93. Заклад дошкільної освіти, фізична особа - підприємець або структурний підрозділ юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повинен мати матеріально-технічну базу, що забезпечує виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

94. Матеріально-технічне забезпечення закладу дошкільної освіти, фізичної особи - підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повинне відповідати вимогам нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти щодо безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці.

95. Заклад дошкільної освіти, фізична особа - підприємець або структурний підрозділ юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повинен забезпечити безперешкодний доступ до будівель, групових приміщень, якщо планується провадження освітньої діяльності для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Ознаками безперешкодного доступу до будівель, групових приміщень, закладів дошкільної освіти та безпеки пересування для маломобільних груп населення є:

безпроблемне пересування на візку по території закладу (рекомендована висота бордюрів пішохідних шляхів на ділянці становить 2,5-4 сантиметри);

доступний заїзд до приміщень: відсутність порогів, наявність пандусів (за наявності технічних можливостей, які не перешкоджають пересуванню інших дітей);

наявність означення місцезнаходження (піктограми).

Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщується у місці, доступному для візуального сприйняття дорослим, що супроводжує дитину.

Для закладів дошкільної освіти, введених в експлуатацію після набрання чинності цих Ліцензійних умов, доступність до будівель, групових приміщень закладів дошкільної освіти повинна відповідати державним будівельним нормам.

Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

96. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог цих Ліцензійних умов під час провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти.

Перелік документів, необхідних для започаткування провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

97. Здобувач ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (додаток 28) подає:

1) копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права або фізичну особу - підприємця, основним видом діяльності яких є освітня діяльність;

2) письмове зобов’язання щодо матеріально-технічного, кадрового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, фізичної особ - підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, у тому числі у частині забезпечення безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці;

3) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації керівника закладу дошкільної освіти (структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти);

4) опис документів, що подаються закладом дошкільної освіти, фізичною особою - підприємцем або структурним підрозділом юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, у двох примірниках (додаток 29).

98. Фізична особа - підприємець додатково подає:

1) копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання;

2) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації;

3) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

4) медичну довідку встановленого зразка.

99. Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу дошкільної освіти, фізичною особою - підприємцем, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, або керівником юридичної особи публічного чи приватного права, структурний підрозділ якої провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, або уповноваженою на це особою.

<…>

 

Додаток 28

до Ліцензійних умов

_________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА

про отримання  ліцензії на провадження
освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

 

Прошу видати ліцензію на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти _____________________________________________________________________

 

Здобувач ліцензії (ліцензіат) ____________________________________________ 

(повне найменування закладу освіти- юридичної особи/структурного підрозділу юридичної особи приватного чи публічного права/фізичної особи - підприємця

Керівник __________________________________________________________________________

                                             (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

 

Ідентифікаційний код _______________________________________________________________

 

Організаційно-правова форма ________________________________________________________

 

Форма власності ___________________________________________________________________

 

Орган управління __________________________________________________________________

 

Місцезнаходження _________________________________________________________________

 

Місце провадження освітньої діяльності _______________________________________________

Номер телефону __________________, телефаксу адреса електронної пошти 

 

Поточний рахунок  ________________ у ______________________________

                                                                           (найменування банківської установи)

_____________________________________________________________________________

 

З Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати.

 

Відомості, зазначені в документах, поданих для ліцензування, є достовірними.

 

________________________________

(найменування посади керівника)

__________

(підпис)

________________________

(ініціали та прізвище)

_________

* У разі ліцензування освітньої діяльності у структурному підрозділі юридичної особи приватного чи публічного права в заяві додатково зазначається найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника, ідентифікаційний код, місцезнаходження, місце провадження освітньої діяльності, номер телефону і телефаксу, адреса електронної пошти такого підрозділу.Додаток 29 

до Ліцензійних умов

 

ОПИС 

документів, що подаються закладом дошкільної освіти

(фізичною особою - підприємцем, структурним підрозділом юридичної 

особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких

є освітня діяльність) для одержання ліцензії на провадження освітньої

діяльності за рівнем дошкільної освіти

 

Найменування закладу освіти (фізичної особи - підприємця, структурного підрозділу юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність) ________________________________________

 

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

2. Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи (статуту) або копія положення про фізичну особу - підприємця, структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність

3. Письмове зобов’язання щодо кадрового, матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності закладу освіти (фізичної особи - підприємця, структурного підрозділу юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність), у тому числі щодо безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці

4. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу дошкільної освіти (структурного підрозділу юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності якого є освітня діяльність)

5. Копії 1-3 і 11 сторінок паспорта (для фізичної особи - підприємця)

6. Копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації фізичної особи - підприємця

7. Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копія відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця)

8. Медична довідка встановленого законодавством зразка (для фізичної особи - підприємця)

Лицензия в сфере дошкольного образования
Лицензия в сфере дошкольного образования
Запись на пробное занятие
Оплатить Правила при поступлении в центр
Мы в социальных сетях
Подписка на новости «АЗБУКИ»!